Your browser does not support JavaScript!

             

           

捐款芳名

 

105學年度

106學年度

107學年度

108學年度

養生主國際(有)公司

眾旺(股)公司

河洛企業(股)公司

景懋科技(有)公司

永達儀器(有)公司

 

富味鄉食品(股)公司

上優文化事業(有)公司

群鈺科學(股)公司

 

欣臨企業(股)限公司

保利新工程(有)公司

   

保利新工程(有)公司

黃 O 仕

   

巨機電腦(有)公司

蔣 O 南

     

啟展工程(有)公司

     

三商美邦人壽保險(股)公司

     

上洋產業(股)公司

     

台灣積體電路製造(股)公司